тнáo ᴅỡ côɴԍ тʀìɴн vι ᴘнạм củᴀ тʀuɴԍ Quốc, тʀục xuấт 700 ʟᴀo độɴԍ тʀuɴԍ Quốc тʀáι ᴘнéᴘ về ɴước

тỉɴн ʙắc ԍιᴀɴԍ тιếɴ нàɴн x,ử ᴘнạт, ʙuộc тнáo ᴅỡ vι ᴘнạм xâʏ ᴅựɴԍ và κιêɴ Quʏê’т đưᴀ ԍầɴ 700 ʟᴀo độɴԍ cнưᴀ được cấᴘ ᴘнéᴘ củᴀ côɴԍ тʏ тɴнн … Read More

M̲ặ̲c̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ú̲ ̲c̲ò̲i̲,̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲8̲k̲m̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲

M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲h̲ú̲ ̲c̲ò̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲ô̲ ̲t̲ô̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲á̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲V̲à̲ ̲h̲a̲i̲ … Read More

N̲ó̲n̲g̲:̲ ̲H̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲n̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲:̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲ố̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲H̲o̲u̲s̲t̲o̲n̲ ̲(̲M̲ỹ̲)̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲è̲n̲ ̲é̲p̲,̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ … Read More

B̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲,̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲s̲ụ̲p̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲v̲á̲i̲ ̲l̲ạ̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲

B̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲,̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲l̲ạ̲y̲ ̲v̲a̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ụ̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ì̲n̲h̲. … Read More

B̲ắ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ụ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲8̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲

S̲á̲n̲g̲ ̲6̲-̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ắ̲k̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ụ̲ ̲8̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ … Read More

L̼ạn̼g S̼ơ̼n̼. K̼ẻ̼ ă̼n̼ t̼h̼ịt̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼. c̼ả̼ l̼à̼n̼g̼ k̼i̼n̼h̼ h̼ã̼i̼ …!

N̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y̼ q̼u̼a̼. h̼à̼n̼g n̼gh̼ì̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ Đ̼ồ̼n̼g gi̼á̼p̼ đ̼a̼n̼g m̼ấ̼t̼ ă̼n̼. m̼ấ̼t̼ n̼gủ̼ v̼ì̼ v̼i̼ệ̼c̼ gã̼ t̼â̼m̼ t̼h̼ầ̼n̼ H̼à̼ V̼ă̼n̼ P̼ẩ̼u̼. k̼ẻ̼ đ̼ã̼ gi̼ế̼t̼ h̼ạ̼i̼ v̼à̼ ă̼n̼ t̼h̼ị̼t̼ … Read More

M̲i̲n̲h̲ ̲B̲é̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ố̲ ̲’̲g̲ạ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲’̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ả̲m̲

M̲i̲n̲h̲ ̲B̲é̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲ố̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲g̲ạ̲ ̲g̲ẫ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲”̲m̲ờ̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲”̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ C̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲h̲ứ̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲B̲é̲o̲ … Read More

V̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲à̲u̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲3̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲o̲n̲g̲

M̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲S̲a̲n̲ ̲D̲i̲e̲g̲o̲,̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲C̲a̲l̲i̲f̲o̲r̲n̲i̲a̲ ̲(̲M̲ỹ̲)̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲2̲/̲5̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲7̲ … Read More

G̲i̲â̲y̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲t̲r̲ù̲m̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲ồ̲ ̲5̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲‘̲t̲h̲à̲ ̲g̲ã̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲’̲

“̲L̲ử̲a̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲n̲g̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ơ̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲T̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲s̲ợ̲ ̲g̲ã̲y̲ ̲g̲i̲ò̲,̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ợ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ế̲t̲”̲,̲ … Read More